Læs regulativer


 

Regulativ gældende i Hjørring, Brønderslev og Læsø kommuner

     
  Regulativ gældende i Fr.havn Kommune
     

Hvad sker der med affaldet?

Klinisk risikoaffald specialforbrændes, bl.a. på AVVs Energianlæg i Hjørring. Det indfyres separat i ovnen for at undgå smitterisiko. Røgen renses grundigt.

Klinisk risikoaffald

Klinisk risikoaffald er farligt affald fra sygehuse, læger, tandlæger, dyrlæger, plejehjem og laboratorier. Hvis jeres institution/virksomhed skaber klinisk riskoaffald, er I forpligtet til at følge særlige bestemmelser for indsamling og bortskaffelse (se regulativ i faktaboksen t.v.)

Klinisk risikoaffald er smitteførende, uhygiejnisk og sundhedsfarligt affald som f.eks.:

  • kanyler og andre skarpe eller stikkende instrumenter
  • blodigt forbindingsmateriale, bandager o.lign.
  • smitteførende affald i form af fækalforurenede bleer, lagner, klyx o.lign.
  • mikrobiologiske dyrkningsmedier, petriskåle o.lign.
  • plastspidser til sug samt kasserede instrumenter som bor, rodkanalinstrumenter o.lign.

Affaldet indsamles i plastforede, gule sække på 110 l eller i 449 l papkasser. Virksomheder, der har klinisk risikoaffald, skal være tilmeldt en ordning for klinisk risikoaffald.

Priser og emballage
Abonnement, 52 afhentninger af 110 l sæk: 4.476 kr. pr. år.
Hvis I en enkelt uge eller periode har behov for ekstra kapacitet, har I mulighed for at købe ekstra emballage til 117 kr. pr. gang.

Priserne dækker alle omkostninger til emballager, transport, administration og affaldsbehandling.

ordning